Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Klauzula Informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECI PRZEDSZKOLA GMINNEGO W PRZEDCZU

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów jest Przedszkole Gminne w Przedczu, Plac św. Wawrzyńca 16, 62-635 Przedecz reprezentowana przez dyrektora.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
 3. a) dane osobowe dziecka wraz z powiązanymi z nim danymi rodzica/prawnego opiekuna
  w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z: Ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, Ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe i wydanymi na ich podstawie rozporządzeniami odpowiednich ministrów, Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz na podstawie
  6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
  27 kwietnia 2016r. – RODO;
 4. b) dane osobowe dziecka związane z udziałem dziecka w konkursach i zawodach organizowanych w przedszkolu i poza nim na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO (jeżeli to Panią/Pana dotyczy);
 5. c) wizerunek oraz osiągnięcia dziecka w celu publikacji w materiałach publikowanych lub autoryzowanych przez przedszkole w prasie lokalnej, telewizji oraz na stronie internetowej przedszkola na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO (jeżeli to Panią/Pana dotyczy);
 6. d) dane osobowe osoby niebędącej rodzicem/prawnym opiekunem odbierającej dziecko
  z przedszkola na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO (jeżeli
  to Panią/Pana dotyczy).
 7. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa w tym m. in.: Ministerstwo Edukacji Narodowej – System Informacji Oświatowej, Kuratorium Oświaty, Organ prowadzący – Gmina Przedecz, ubezpieczyciel na podstawie wniosku zgłoszenia szkody, firma Vulcan na podstawie umowy powierzenia danych i inne na wniosek np. Sąd, MOPS.
 8. Dane osobowe dziecka i jego rodziców/prawnych opiekunów nie będą przekazywane
  do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej poza obszar działania RODO.
 9. Przekazane dane osobowe będą przechowywane w różnych okresach czasu w oparciu
  o Instrukcję Kancelaryjną na podstawie: Ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych.
 10. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych dziecka i powiązanych z nimi danych rodzica/prawnego opiekuna oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo
  do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody)
  w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszystkie wymienione prawa wymagają pisemnej formy (np. zgody, oświadczenia, itp.).
 11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan,
  iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących dziecka i jego rodziców lub osób odbierających dzieci z przedszkola narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 
 12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wymienionych w pkt. 2a jest wymogiem ustawowym. Podanie danych wymienionych w punktach 2b-2d wymaga pisemnej zgody a konsekwencja braku zgody lub jej niewyrażenia skutkuje: brakiem publikacji osiągnięć dziecka, brakiem możliwości udziału w konkursach i zawodach oraz brakiem możliwości odebrania dziecka ze szkoły przez osobę inną niż rodzice.
 13. Treść powyższej klauzuli informacyjnej będzie dostępna na stronie internetowej przedszkola: www.pgprzedecz.pl
Data dodania: 2018-08-19 13:18:00
Data edycji: 2018-08-19 13:21:43
Ilość wyświetleń: 1059
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej